مدیریت هوشمند ناوگان در صنعت نفت و گاز

مدیریت هوشمند ناوگان با اینترنت اشیا درصنعت نفت و گاز

اینترنت اشیا امروزه در مدیریت هوشمند ناوگان صنعت نفت و گاز نقش بسزایی داردمدیریت هوشمند ناوگان در صنعت نفت و گاز به دو بخش اصلی مدیریت کشتی های حامل نفت و گاز و مدیریت تانکرهای حامل تقسیم می شود و اهمیت بسزایی برای مدیران این بخش دارد.

در بخش نظارت بر کشتی های حامل، چالش هایی وجود دارداز جمله عدم وجود هیچ گونه اتصال در اقیانوس ها وجود دارد. و کارگران باید به اینترنت ماهواره ای اعتماد کنندهم چنین در صورت نیاز کارگران ، به داده های کشتی گزینه های محدودی وجود دارد و داده های این کشتی ها به خودی خود بسیار زیاد می باشند.

شبکه های اینترنت اشیا ، جمع آوری داده ها از این نقاط را آسان کرده است و LPWANگزینه های آسان نظارت را برای قطعاتی ازکشتی که به طور مرتب توسط پرسنل کنترل نمی شوند ، فراهم می کند. جمع آوری داده ها از این نقاط توسط حسگرهای نظارتی انجام شده است و ایمنی کشتی افزایش می یابد برخی از عناصر کشتی های باری به دلیل نیاز به داده های لحظه ای باید سیم کشی شوند در حالی که برخی از عناصر غیر عملیاتی نیازی به اتصال لحظه ای ندارند بنابراین ، شبکه های اینترنت اشیا  کوچک یک جایگزین عالی برای سنسورهای با سیم است.

با مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل زمینی نفت و گاز (تانکرهای حامل) امکان مدیریت مسیر بهینه، اندازه گیری وزن نفت انتقالی،سنجش دمای مخزن حمل و نقل و هم چنین ردیابی ناوگان و مدیریت سفر فراهم می شود. موقعیت مکانی لحظه ای فاکتور مهمی در مدیریت ناوگان بوده است و با استفاده از راهکار اینترنت اشیا در مدیریت ناوگان و به کارگیری داده های مهم به بهینه سازی عملیات تجاری کمک شایانی می شود.

این راهکار با استفاده از داده های لحظه ای حسگرها و هشدارها، عملکردهای لجستیک را بهبود میبخشد ایمنی راننده ها نیز در این راهکار افزایش می یابداز دیگر مزیت های این راهکار کاهش مصرف سوخت غیرضروری، کاهش احتمال انفجار تانکر، افزایش بهره وری و افزایش سود در یک بازه زمانی و بودجه متناسب است.