اجزای کنتور آب هوشمند

کنتور آب هوشمند
1-مبدل اندازه گیری کنتور آب هوشمند

مبدل قسمتی از کنتور آب هوشمند است که جریان یا حجم آب عبوری را کنترل و به صورت مکانیکی و یا الکتریکی به محاسبه گر منتقل می کند این قسمت می تواند مکانیکی، الکترونیکی یا الکتریکی باشد و هم چنین می تواند مستقل بوده یا با استفاده از منبع تغذیه خارجی باشد. مبدل اندازه گیری دارای حسگر جریان یا حسگر حجمی می باشد.

2-حسگر جریان و حسگر حجم

بخشی از کنتور آب است که دبی یا حجم آب عبوری از کنتور را دریافت می کند و انواع مختلفی دارد مانند:

دیسک

پیستون

چرخ

توربین

سنسور الکترومغناطیسی

و دیگر مبدل ها…

3-محاسبه گر

بخشی از کنتور آب هوشمند که سیگنال های خروجی از مبدل یا مبدل های اندازه گیری را دریافت میکند و در صورت امکان، از ابزارهای اندازه گیری همراه کنتور سیگنال ها را دریافت می کند و آن ها را تبدیل و در صورت امکان نتایج را در حافظه تا زمان استفاده از آن ها ذخیره سازی می کند. به علاوه محاسبه گر ممکن است توانایی برقراری ارتباط با دستگاه های جانبی را از هر دو روش (هم تبدیل اطلاعات و هم ذخیره آن ها) داشته باشد.

4- دستگاه نشانگر

بخشی از کنتور آب هوشمند که نتایج اندازه گیری را به صورت مداوم یا برحسب تقاضا نشان می دهد.

کنتور آب هوشمند

وسایل اندازه گیری آب

از وسایل اندازه گیری آب کنتور آب هوشمند که در آن ها از روش اندازه گیری مستقیم بر اساس حجم آب در جریان (برحسب مترمکعب بر ساعت، لیتر بر دقیقه و یا واحدهای دیگر) سرعت جریان آب (برحسب متر برثانیه و یا واحدهای دیگر) و وزن آب (برحسب کیلوگرم بر ثانیه و یا واحد های دیگر) استفاده می شود که مقدار حجم آب در دو مورد اخیر با تقریب قابل قبولی بـرآورد مـی شـود. در سـاخت کنتور بـرای اندازه گیری و دقت مورد انتظار از اصول فیزیکی شامل مکانیکی، حرارتی، امواج صوتی و میدان های مغناطیسی با توجه به تاثیر هر یک بر حجم، سرعت و یا وزن آب در جریان، استفاده می شود.

ارزانترین و متـداولتـرین نـوع ایـن وسایل برای اندازه گیری حجم آب مصرفی در شبکه های توزیع آب شرب تحت فشار، کنتورهای مکانیکی اسـت و معمـولا برای انشعابات خانگی، اداری و عمومی بیشتر از این نوع کنتورها استفاده می کنند.