اینترنت اشیا در بیمه خودرو

اینترنت اشیا در بیمه خودرو

مشکل اصلی که در این حوزه وجود دارد، این است که در محاسبه نرخ حق بیمه پایه، فقط ویژگی خودرو در نظر گرفته می شود و عواملی چون رفتار رانندگی، شرایط آب و هوایی و نوع جاده نادیده گرفته می شود. به عبارت دیگر، این نوع روش در تعیین حق بیمه ناعادلانه است از آن جهت که طیف وسیعی از رانندگان در سطح یکسانی قرار می گیرند که باعث می شود در حق رانندگان کم ریسک اجحاف شود و رانندگان پر ریسک را منتفع سازد.

بهینه کردن روش هاي سنجش رفتار رانندگان در ارزیابی بهتر ریسک ها و تعیین دقیق تر حق بیمه ها می تواند بسیار مؤثر باشد. ازسوي دیگر، به دلیل مزیت هایی که هوشمندسازي بیمه وسایل حمل و نقل براي مشتریان به همراه دارد، می تواند سبب استقبال بیش از پیش آن ها به سمت بیمه هاي غیراجباري شود. بر این اساس، نمره رفتار رانندگی باید برمبناي سابقه و رفتار رانندگی او و نیز فاکتورهاي محیطی چون آب وهوا تعیین شود. حق بیمه در این نوع بیمه ها براساس داده هاي ارسالی از تجهیزات هوشمند قرارگرفته شده در وسیله نقلیه تعیین می گردد. این مدل براساس یک منطق بسیار ساده استوار است، هر چه رانندگان الگوي رفتاري بهتري داشته باشند، حق بیمه کمتري پرداخت می کنند.

اینترنت اشیا در بیمه خودرو

قیمت گذاري دقیق و عادلانه اینترنت اشیا در بیمه خودرو

  • نصب تجهیزات درون خودرو و ارسال نتایج تحلیل داده ها به شرکت بیمه
  •  ارزیابی بهتر رفتار مشتري و تعیین قیمت هاي حق بیمه متناسب با رفتار رانندها
  • ارائه محصولات و خدمات متمایز و شناساندن بهتر برند در میان مشتریان
  • افزایش رضایت و وفاداري مشتریان
  • دریافت اطلاعات دقیق تر طی مراحل اولیه صدور بیمهن امه
  • افزایش احتمال ارتقاء رفتارهاي رانندگی