اینترنت اشیا در صنعت بیمه

اینترنت اشیا در بیمه

گسترش پدیده اي به نام اینترنت اشیا ،  صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار داده و شرکت هاي بیمه وادار به تغییر فرآیند پرداخت شده اند. مشتریان بیمه، در زندگی روزانه شان از فناوري استفاده می کنند و انتظار دارند که شرکت هاي بیمه نیز همین کار را انجام دهند. در دنیاي سریع و پیشرفته  امروز، مشتریان می خواهند که در کوتاه ترین زمان ممکن به کارشان رسیدگی شود.

روند پرداخت خسارت بیمه، هفته ها و ماه ها طول می کشد و همین امر، نارضایتی عمومی نسبت به صنعت بیمه را افزایش داده است.به کارگیري اینترنت اشیا در صنعت بیمه به کارها سرعت می بخشد و عاملی تأثیرگذار در افزایش قدرت شرکت هاي بیمه است. به کمک اینترنت اشیا، دوران کاغذبازي ها به پایان می رسد و پرداخت خسارت بیمه با بازدهی بالایی انجام می گیرد.دراین صورت، بیمه گذار نیازي به تکمیل فرم هاي بی شمار ندارد و تنها کاري که باید براي دریافت خسارت بیمه انجام دهد، این است که عکس گرفته و با استفاده از اپلیکیشن موبایلی، آن را به شرکت بیمه گر ارسال کند. تکنولوژي حسگر محیطی و بیومتریک، به کمک صنعت مدرن بیمه آمده است. شرکت بیمه گر با استفاده از این تکنولوژي می تواند میزان ریسک را محاسبه کرده و سیاست گذاري مناسبی را در پیش گیرد.

اینترنت اشیا در بیمه

شرکت بیمه گر می تواند اطلاعاتی که از طریق اینترنت اشیا به دست آورده را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. این اطلاعات بسیار ارزشمند هستند و امکان ایجاد شناخت عمیق از بیمه گذار را فراهم می کنند.مزایاي به کارگیري اینترنت اشیا در صنعت بیمه، تنها در افزایش سطح رضایت مشتري خلاصه نمی شود. اینترنت اشیا به کاهش هزینه هاي شرکت بیمه گر نیز کمک می کند .اتوماسیون می تواند هزینه روند پرداخت خسارت بیمه را تا 30 درصد کاهش دهد. در بسیاري از مواقع، این کاهش هزینه به نفع بیمه گذار تمام می شود .استفاده از دستگاه هاي متصل به اینترنت اشیا در صنعت بیمه باعث کاهش 25 درصدي حق بیمه خواهند شد.

دستگاه های متصل به اینترنت اشیا در بیمه درمانی، امکان مشاهده سطح سلامت افراد فراهم کرده اند؛ بدین ترتیب می توان بسته اختصاصی هر شخص را به او پیشنهاد داد و سیاست مناسبی را در پیش گرفت. بسیاری از شرکت های بیمه، برای کسانی که بیمه شان را به دستگاه متصل به اینترنت اشیا متصل می کنند، تخفیف ویژه ای در نظر می گیرند.