هوشمندسازی پارک های بازی

هوشمندسازی پارک های بازی

پارک هوشمند یک پارک ملی یا شهری است که عملکرد آن با استفاده مؤثر از فناوری های هوشمند و به ویژه اینترنت اشیا (IoT )به نفع
شهروندان و مدیران خواهد بود. هدف از هوشمندسازی پارک ها و بوستان ها تشویق نوآوری در طیف گستردهای از جنبه ها، از جمله تقویت
اقتصاد توریستی، تجارب بازدیدکنندگان، رفاه ساکنان و درعین حال کمک قابل توجهی به حفاظت از مناظر طبیعی، مصرف انرژی و محیطزیست
است. یک پلتفرم اینترنت اشیا در سطح پارک، هسته پارک هوشمند را تشکیل میدهد. هوشمند شدن فضاهای سبز و پارک ها نتایج زیادی را
به همراه دارد. این نتایج به شرح زیر هستند:
 مدیریتک ردن زمان و کاهش زمان آبیاری
 مدیریت کردن منابع آبی در آبیاری فضای سبز
 بدون نیاز به وجود باغبانان کار آبیاری انجام میشود.
 به صرفه بودن از نظر اقتصادی در درازمدت به دلیل کاهش برخی از هزینه ها
 کاهش استهلاک تجهیزات، تأسیسات و لوازم آبیاری و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری این لوازم
 کم شدن هزینه های پرداختی برای نیروهای انسانی و ماشین ها مثل آبیاری با تانکر، آبیاری توسط کارگران و غیره
 حذف شدن مشکلات انسانی در انجام کارها در فضاهای سبز مثل تأخیر در کار، ناقص بودن کار، انجام کار به صورت غیرتخصصی و غیره.
 با آبیاری میزان موردنیاز گیاه، نتیجه آن سرسبزی و طراوت گیاهان در فضای سبز میشود که این کار سلامت جسم و روان شهروندان را در
پی دارد.
 با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند، مشکلات و خطاهای انسانی در هدررفت آب کم تر میشود. این کار باعث افزایش نیروی باغبانان در
بهره وری فضای سبز میشود.

پارک هوشمند منطقه ای است که از انواع مختلف سنسورها و روشهای الکترونیکی برای جمع آوری اطلاعات استفاده میکند. این اطلاعات سپس برای مدیریت کارآمد دارایی ها، منابع و خدمات شهری استفاده میشود. این فرایند، شامل جمع آوری اطلاعات از شهروندان، دستگاه ها و منابع است که در پارک های هوشمند، مدیریت پارک و خدمات به شهروندان و کسب وکارها، مؤثرتر و با نظارت بیشتر انجام میپذیرد. داده هایی که از اینترنت اشیاء به دست می آید ارزش بسیاری دارند. تعداد زیادی داده جمع آوری شده و برای تأیید و بررسی به مرکز تحلیلی منتقل میشود. این اطلاعات که در بخش های مختلف قابل استفاده هستند، برای تصمیم گیری و بهبود فرآیندها و حتی تغییر استراتژی ها می توان استفاده نمود و هزینه های زمانی و مالی را کاهش داد. پلتفرم اینترنت اشیا با جمع آوری و تجزیه وتحلیل حجم زیادی از اطلاعات از شهروندان و دستگاه ها برای خودکارسازی فرایندها و بهبود کیفیت خدمات بهترین گزینه است.