پارک های هوشمند

پارک های هوشمند با اینترنت اشیا

پارک های هوشمند سنسورهایی را در بخش هایی از زمین بازی پارک قرار می دهند مثلا در تاب و سرسره ها به کار گرفته می شود که زمان استفاده از این وسایل را نشان می دهد و تایم استفاده تمامی افراد رعایت شود.

سنسورها به منظور مشخص شدن میزان استفاده از تجهیزات و نحوه ی فعالیت ها در پارک و فضاهای باز، نصب می شوند. این سنسورها می توانند در مکان هایی که دوربین ها نمی توانند نصب شوند قرار می گیرند و با مصرف برق کمتر و نصب آسان تر، زیرساخت موجود را تکمیل می کنند.سنسورها با یک بار نصب ، می توانند سال ها با استفاده از باتری یا انرژی خورشیدی کار کنند.

و با فراهم کردن نقشه ای از فعالیت های پارک های هوشمند کسب و کارهای کوچک می توانند فضاهای تبلیغاتی جدیدی را برای مکان هایی که بالقوه سود آور هستند تشخیص دهند.و تعداد بازدیدکنندگان از  قسمت های شلوغ  و خلوت پارک را بدست آورند و این داده ها را مورد تحلیل قرار دهند.

پارک های هوشمند با اینترنت اشیا

و یا این که مجسمه ها و عروسک هایی به شکل حیوانات و گیاهان در حاشیه های پارک هوشمند قرار می گیرد و سنسور ها و عملگرهایی در آن ها به کار گذاشته می شود که زمانی که کودکان به آن ها نزدیک می شوند عکس العملی از خود نشان دهند و یا شروع به معرفی خود کنند.

در شهربازی های هوشمند نیز می توان دستبند های هوشمندی در اختیار بازدید کنندگان قرار داد که امکان استفاده از تمامی وسایل بازی را به آن ها بدهد و دستبند شارژ می شود و با هر بار استفاده از وسایل از شارژ آن ها می کاهد و پس از این که افراد قصد خروج از شهربازی را داشته باشند تمامی مبالغ استفاده از تجهیزات ، از صورت حساب آن ها کاسته می شود.