RTLS در بیمارستان

RTLS در بیمارستان

RTLS سیستمی باقابلیت کشف، شناسایی و مکانیابی خودکار اشیا یا افراد در محدوده مشخص است. به‌طورکلی این سیستم شامل تگ ها و تعدادی نقاط راهنمایی است که با شبکه هاب ارتباط دارد. عملکرد شبکه هاب به این‌گونه است که از طریق آن داده ها در یک پایگاه اطلاعاتی ذخیره می شود. نقاط راهنما سیگنال های ارتباطی را مخابره می کند که توسط تگ ها دریافت می گردد. زمانی که تگ، سیگنال های ارتباطی را دریافت کند، آن را به شبکه هاب بازمیگرداند. سپس شبکه هاب، تگ را شناسایی کرده و مکان و زمان آن را از طریق شبکه به پایگاه اطلاعاتی مخابره می کند.

RTLS در بیمارستان

سیستم RTLS بیمارستان برای شناسایی و استقرار تجهیزات مجهز به تگ، پرسنل یا بیمارانی طراحی‌شده است که در بیمارستان در جریان هستند. ردیابی تجهیزات به مدیریت بهتر موجودی کمک کرده و درنتیجه دسترسی سریع به اقلام موردنیاز را بهبود و هزینه های اضافی کاهش می یابد.

ردیابی بیمار شامل مکان یابی او در صورت گم‌شدن در بخش های مختلف بیمارستان و یا شناسایی اطلاعات لازم قبل از فرآیندهای پزشکی و بهبود در تسریع فرآیندهای ترخیص است.

تعدادی از بیمارستان ها از RTLS به‌منظور شناسایی یا ردیابی بیمار و همچنین ردیابی پرسنل استفاده کرده اند.علاوه بر این، بیمارستان ها مکان های شلوغ و پر رفت‌وآمدی هستند و مفقود شدن اشیا و وسایل رایج است. سیستم RTLS به‌منظور رفع این مشکلات راهکارهای مؤثری ارائه کرده است ولی همچنان در این مسیر خلأهایی مشاهده می شود. برای مثال RTLS نمی تواند بین سرقت شدن ویلچرها و یا آن‌هایی که برای کمک به بیماران به خارج از بیمارستان منتقل می شوند، تفاوت قائل شود.

استفاده از سیستم RTLS به‌عنوان ابزاری جهت ردیابی در لحظه مکان موجودیت ها و استفاده از تکنولوژی های جدیدی همچون RFID در پیاده‌سازی این سیستم ها پیشنهاد می شود.

به منظور کم کردن خطر ربودن نوزاد، بیمارستان‌ها برای نظارت و پیگیری هر کودک، برچسب های RTLS را برروی پای نوزادان قرار می‌دهند.اگر یک کودک بیش از حد به در خروجی نزدیک شود، زنگ خطر صدا خواهد کرد و در قفل خواهد شد؛ علاوه بر این، اگر یک برچسب از کودک جدا شود، صدای آژیر خطر به گوش می‌رسد و موقعیت کودک را نشان می‌دهد.